Marin fossilgrav i Kina

Ännu en fyndplats har kommit i dagen i Kinas rika fossillager. Denna gång i de kambriska lagren, med sin mångfald av marina fossil. Hitintills har palaeontologerna grävt fram över 4000 fossil, och mycket mer återstår att få fram i ljuset. Bland fossilen är kammaneter och vanliga maneter särskilt rikliga, så ock alger och kräftdjur. De flesta mycket välbevarade, med anatomiska detaljer väl synliga.

Som många gånger tidigare upptäcktes fossilen vid en expedition, med syfte att undersöka ett annat geologiskt lager. Men då en av forskarna vid lunchrasten tittade närmare på den klippa där han råkat sätta sig, såg han att det var den typen av lerskikt som vanligen innehåller fossil. När man så öppnade stenen hittade man direkt ett slags kräftdjur (Leanchoilia), för att sedan följas av en hel mängd fossil när man fortsatte att undersöka klipporna.

Den nyupptäckta fyndplatsen har fått namnet Qingjiang biota, och är en guldgruva då det gäller kambriska fossil. Forskarna jämför den i betydelse med Burgess Shale i British Columbia och Chengjiang, även den i Kina. Båda med ungefär samma datering på klipporna som den nyupptäckta Qingjiang biota. Det som dock överraskar forskarna är att man hitintills endast sett 8% av likadan fossil på de båda kinesiska platserna, trots att dessa platser endast ligger på cirka tusen kilometers avstånd. Den förklaring man föreslagit är att fossilen i Qingjiang biota kommer från en något djupare havsmiljö.

En annan förklaring – jämsides med den ovan – är vattnets sorterande verkan, om fossilen bildats vid en översvämningskatastrof, som satt såväl vatten som sediment i starka rörelser. Under en sådan process har organismerna forslats ihop efter specifik densitet, varpå de snabbt begravts och förvandlats till fossil.

Det förklarar hur fossilen i Qingjiang biota bevarats i så fint skick. Inte minst med tanke på att det till stora delar rör sig om så sköra fossil som olika slags maneter.

Källor:
http://science.sciencemag.org/content/363/6433/1338
https://phys.org/news/2019-03-treasure-trove-marine-fossils-cambrian.html
https://www.sciencenews.org/article/china-fossil-cache-cambrian-explosion

Nutida kammaneter, Wikipedia.

Fossil och nutida manet, foton Molén.