Jättepingviner och andra fossil

På Chatham Islands, utanför Nya Zeeland, har forskarna hittat flera intressanta fossil av pingviner. Ett dessa har klassificerats som en ny art, Kupoupou stilwelli, och daterats som ett av de äldsta pingvinfossilen forskarna känner till. Den hade dock många likheter med nutida pingviner, och levde på samma sätt i en akvatisk miljö.1-2

Den beräknade höjden på pingvinen var ungefär en meter. Det vill säga ungefär som de största nutida pingvinerna, kungspingvinen och kejsarpingvinen, ca 90 respektive ca 120 cm höga.
Andra fossil, från Nya Zeelands övärld, visar på ännu större pingviner – upp emot två meter höga. Några av dem var också väldigt tunga. Ett par av dem hade en uppskattad vikt av 80 och 100 kg. 3-5 Som jämförelse kan man då nämna kejsarpingvinens vikt på 22-37 kg, den tyngsta nutida pingvinen.

Nu är det inte bara fossil från pingviner som hittats på Chatham Islands, utan fossil av mycket varierande slag från såväl växt- som djurriket. Här har grävts fram flera olika slags dinosaurier, stora havsreptiler och sjöfåglar som liknar nutida skarvar. Så ock fossil från olika slags blötdjur, flera slags fisktänder och ovanliga insekter, ofta inneslutna i bärnsten. Och från växtriket har man bland annat gjort fynd av blommande växter, fröbärande kottar och stora trädstammar.6-9

Flera av dessa är fynd som visar på ett grönskande växtliv och variationsrikt djurliv i det förgångna, tämligen nära sydpolen. Där man för övrigt också gjort rika fossilfynd som talar om ett betydligt varmare klimat än idag. Några av de nämnda arterna lever dock kvar på öarna och på Antarktis även idag. Det gäller inte minst pingvinerna, som dock är lite mindre än några av sina forntida fränder.

Källor:
1. https://phys.org/news/2019-12-penguins-dinosaurs-died.html
2. https://palaeo-electronica.org/content/pdfs/1009.pdf
3. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/human-sized-penguin-once-waddled-through-new-zealand-180972904/
4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03115518.2019.1641619?journalCode=talc20
5. https://phys.org/news/2017-12-ancient-penguin-big-human-pittsburgh.html
6. http://phys.org/news/2012-12-ancient-antarctic-treasure-trove.html
7. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260537/FULLTEXT02
8. https://www.otago.ac.nz/geology/research/paleontology/otago065921.pdf
9. https://www.researchgate.net/publication/233343434_Palaeontology_of_the_Chatham_Islands_SW_Pacific-a_review


I fossila avtryck från pingvinfjädrar har forskarna sett att fjädrarnas uppbyggnad var mycket lik nutida pingviners. Även hos forntida pingviner var de anpassade till dessa fåglars speciella levnadsmönster, att dyka och ta sig fram under vattnet.

Nutida pingviner är klassificerade i ett 20-tal olika arter. De skiljer sig ganska mycket åt i storlek och vikt, men är relativt lika i utseendet. På bilderna kungspingvin, kejsarpingvin, åsne/gentoopingvin och humboldtpingvin. (Samtliga bilder, pixabay.)