Forntida pollination

Historia skrivs på många olika sätt. Ett av dem är geologin med bland annat många välbevarde fossil. Inte minst bärnsten berättar mycket om den forntida världen genom de fossil som ofta ligger inkapslade i den nu förstenade kådan.

Ett exempel på detta är några bärnstensfynd från kritalager i nutida Spanien. Utifrån dessa kan vi läsa att insekter pollinerade växter även i den forntida växtligheten. De insekter som hittats i bärnstenen består av sex fossila trips, täckta med hundratals små pollenkorn. Själva tripsen är mindre än 2 mm långa.

De mest kända av nutidens pollinerare är fjärilar och bin, inklusive humlor. Men även en stor mängd av andra insekter, som exempelvis trips och skalbaggar, flyger mellan han- och honblommor och transporterar de livsviktiga pollenkornen. Mest förekommer det bland blommande växter, rika på nektar, så viktig för insekternas överlevnad. Men även så kallade nakenfröiga växter, som exempelvis olika slags gran och tall, pollineras ibland av olika insekter.

Idag är över 80 % av alla växter beroende av insekters pollination för sin överlevnad. Hur mycket av den siffran som ändrats över tiden kan vi givetvis inte med säkerhet veta. Av bärnstensfynden i Spanien ser vi att pollinationen fungerade väl vid den tid då bärnstenen där bildades.

Källor:
http://www.pnas.org/content/109/22/8623.abstract
http://phys.org/news/2012-05-scientists-insect-pollination-million-years.html

Bild ovan: En stor mängd av andra insekter än fjärilar och bin, som exempelvis trips och skalbaggar transporterar de livsviktiga pollenkornen mellan han- och honblommor. Här en flugbagge som pollinerar en smörblomma.

Nutida trips, wikipedia.