Fler fossila insekter som lever

Med cirka 60 000 arter, varav över 1000 arter i Sverige, utgör kortvingar den största gruppen bland skalbaggarna. Det är en oftast nattaktiv liten insekt, vanligen svart eller brun till färgen.  De flesta arterna är under centimetern, men några är 2 – 3 cm långa. Latinska familjenamnet är Staphylinidae. 1

Kortvingar lever av andra insekter, kvalster och hoppstjärtar, men också av multnande växtdelar, svamphyfer och ibland på kadaver. De är vanliga i åkermark, där de är ett av de viktigaste nyttodjuren. Det gäller inte minst släktet Aleochara, som spelar en viktig roll genom att de kan användas i biologisk bekämpning av fluglarver som exempelvis kålflugor och lökflugor. De gör även stor nytta då det gäller att äta bladlöss i spannmål och andra jordbruks- och trädgårdsgrödor. Tillsammans med nyckelpigor och blomflugelarver är de mästarna i gebitet. 2

Fossil från kortvingar har hittats på många platser runt jorden, djupt ner i de geologiska lagren. 3 Ofta hittar man dem inbäddade i bärnsten, där några av de senare fynden kommer från Myanmar och Kina. Här har man hittat dem tillsammans med fossila svampar, varav forskarna drar slutsatsen att dessa kortvingar – likt flera av dagens – levde inuti och livnärde sig på svamp. De fossila kortvingarna har kraftiga käkar, långa, spetsiga känselspröt och är mycket lika nutida kortvingar. Hos svamparna, klassificerade som skivlingar, är hatten, delar av foten och lameller bevarade. 4 – 5

Enligt evolutionsteorin och den geologiska skalan är bärnstenen från Myanmar och Kina daterad till ca 99, respektive 125 miljoner år. Oavsett åldern – det finns många indikationer på att de är betydligt yngre – visar fossilen på att såväl svampar, som insekter och deras levnadssätt, förblivit sig lika tiderna igenom. 

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Rove_beetle
2. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/nyttodjur/kortvingar.4.373db8e013d4008b3a180002773.html
3. http://digitallibrary.amnh.org/bitstream/handle/2246/6393/N3761.pdf;jsessionid=172A9F591824BF6B4FE90EEEB2F04B22?sequence=1
4. https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
5. https://www.nature.com/articles/ncomms14894

  Tillsammans med nyckelpigor och blomflugelarver tillhör kortvingar de viktigaste bladlusbekämparna bland våra jordbruksgrödor.

  Även guldögonsländan  är ett betydelsefullt nyttodjur i jordbruk och trädgårdsodling. Det gäller inte minst deras larver – så kallade bladluslejon – som till största delen lever på bladlöss.

Läs mer om skalbaggar

Samma skalbaggar tiderna igenom

Med vindkompass som reservsystem

Fossila jordlöpare från Antarktis

Stumpbagge i bärnsten

Flyg nyckelpiga, flyg…