Samarbete i underjorden

Det finns gott om exempel på så kallad symbios eller samarbete i naturen. De exempel som lyfts fram är ofta de extra ordinära. Men av större betydelse är de symbioser som fungerar dag efter dag, utan att många av oss tänker på det.

Ett sådant som rent bokstavligt finns i det fördolda är samarbetet mellan svampmycel och växtrötter, så kallad mykorrhiza eller svamprot. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, kan växten ta upp vatten och viktiga näringsämnen. Samtidigt får svampen kolhydrater från växten i utbyte. Dessa svamphyfer kan även ”äta sten” och forsla mineraler till träd och andra växter.1-3

Symbiosen bidrar även till att växterna får en högre stresstolerans mot torka, och i vissa fall bättre skydd mot sjukdomar. Om man till exempel gräver i en mager tallskog finns det tunna mikroskopiska svamptrådar överallt. Barrträd som tall och gran klarar sig inte utan sin svamppartner någon längre tid, inte ens med intensiv gödsling. Mykorrhizan är därför helt nödvändig för skog på magra marker.

Att mykorrhizasymbiosen fungerat på samma sätt tiderna igenom fick forskarna belägg för då fossil från svampar hittades i Wisconsin, USA. Fossilen dök upp i samband med ett vägbygge, och består av fina strukturer som liknar sporerna och de fina trådlika hyperna hos dagens mykorrhiza. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är fossilen daterade till ca 460 miljoner år.4-5

Intressant att tänka på den värld som finns under våra fötter, då vi rör oss ute i naturen. I en symbios som gör det möjligt för växtvärlden att fortsätta leva och växa till, utan att vi ens är medvetna om det.

Källor:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
2. https://www.nature.com/articles/ncomms1046.
3. https://www.natursidan.se/nyheter/svampars-mykorrhiza-lagrar-koldioxid-och-hjalper-skogen-med-naring/
4. New Scientist 2000 vol 167 sept 23 sid 21.
5. Science 2000 289 sept 15 sid 1920-1921, https://science.sciencemag.org/content/289/5486/1920.abstract

 I takt med att arvsmassan hos allt fler växtarter blir kartlagda har forskarna kunnat hitta flera av de gener, som behövs för att svamproten ska ha möjlighet att utvecklas. Bland annat har man tittat på den form av mykorrhiza som finns hos örter och gräs, och hoppas på så sätt kunna få fram jordbruksgrödor som behöver mindre gödsel.

Trädens mykorrhizasvampar bildar synliga fruktkroppar som syns ovan jord exempelvis som olika matsvampar.

Svampar spelar en viktig ekologisk roll i naturen, genom att de bryter ned död materia och förser levande organismer med näring.

Mykorrhizasymbiosen gör det möjligt för växtvärlden att fortsätta leva och växa till.