IMG_6542.jpg. guldögonslände-larv, Aka, bladluslejon i detta skedet.