Mer än kött i neandertalarens kost

Neandertalmänniskan uppehöll sig, under kortare eller längre tid, i närheten av Gibraltar. Det visar många olika slags fynd därifrån. De senaste fynden från grottorna visar på kostvanorna hos de människor som uppehöll sig här.

Här finns ben från kustlevande däggdjur som hjortar, vildsvin och vildgetter. Men det finns även ben från sälar och delfiner och rester från fisk och mollusker.1-2  Tanken på att jaga och kanske även äta delfiner ter sig främmande för oss idag, med tanke på delfinens status. För forntidens människor såg det förmodligen annorlunda ut. Beträffande säljakten debatteras idag dess vara eller icke vara, men vi känner alla till dess betydelse för dem som lever i arktiska områden.

Utifrån de nyupptäckta fynden i Gibraltar tror forskarna att såväl de neandertalare som levde där som i andra kustområden (som Iberiska halvön) jagade både säl och delfin. På sälbenen finns tydliga tecken på att dessa skrapats och bearbetats med verktyg som tillverkats av människor. Detta saknas på delfinbenen, vilket får forskarna att fråga sig om möjligen enbart fettet användes från dessa. Att fånga dessa rörliga havsdjur kräver sin man, även om fångsten kan ha skett i närheten av stränderna. Forskarna menar nu att fynden av säl- och delfinben ger en bild av neanderthalmänniskan som en intelligent och anpassningsbar jägare, förr än en ”gnagande vilde”.

Flera studier under senare år har visat att forntida människor valde sin föda ur havet betydligt tidigare i historien än vad man tidigare trott. Det finns inga skäl att tro annat än att detta gällde även neandertalarna, under de tidsperioder de levde nära havet. Även då de levde längre inåt land, vilket ofta var fallet, kan man förmoda att de hämtade fisk och annat ätbart ur sjöar och vattendrag.

Forskarna har även hittat små bitar av växtmaterial som fastnat i tänderna på en neandertalare, vars fossil hittats i Irak.3 Att hitta växtmaterial i tänderna hos en individ ger knappast en heltäckande bild. Men det ger en fingervisning om att det fanns flera som åt växter, vilket ter sig ganska naturligt. Inte minst hos en folkstam som ofta levde under knappa förhållanden i slutet av istiden. Förmodligen blandade även Gibraltars neanderthalare olika slags ätliga växter i den varierade kost som fynden ovan visar att de åt.

Källor:

  • 1. http://www.pnas.org/content/early/2008/09/19/0805474105.abstract
  • 2. http://www.newscientist.com/article/dn14784-neanderthals-feasted-on-seals-and-dolphins.ht ml?DCMP=ILC-hmts&nsref=news2_head_dn14784
  • 3. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1016868108

Foto ovan, Gibraltar (pixabay)