Gamla pingviner och andra fossil

På Chatham Islands, utanför Nya Zeeland, har forskarna nyligen hittat några nya fossil av en pingvin. Den har klassificerats som en ny art, med artnamnet Kupoupou stilwelli och uppges ha varit ungefär en meter hög. 1-2 Det vill säga ungefär som de största nutida pingvinerna, kungspingvinen och kejsarpingvinen, ca 90 respektive ca 120 cm höga.

Det är inte första gången man hittat fossil från pingviner i Nya Zeelands övärld. Bland annat har man här hittat flera av de jättepingviner, som kunde bli upp emot två meter höga. Några av dem var också väldigt tunga. Ett par av de senaste fyndet av dessa bjässar från Nya Zeeland hade exempelvis en uppskattad vikt av 80 och 100 kg. 3-5 Som jämförelse kan man då nämna kejsarpingvinens vikt på 22-37 kg, den tyngsta nutida pingvinen.

Nu är det inte bara fossil från pingviner som hittats på Chatham Islands, utan fossil av mycket varierande slag från såväl växt- som djurriket. Här har grävts fram flera olika slags dinosaurier, stora havsreptiler och sjöfåglar som liknar nutida skarvar. Så ock fossil från olika slags blötdjur, flera slags fisktänder och ovanliga insekter, ofta inneslutna i bärnsten. Och från växtriket har man gjort fynd av blommande växter, fröbärande kottar och stora träd, bevarade i samma position som då de växte en gång i forntiden. 6-9

Många av dem är fynd som visar på ett grönskande växtliv och variationsrikt djurliv i det förgångna, tämligen nära sydpolen. Där man för övrigt också gjort rika fossilfynd som talar om ett betydligt varmare klimat än idag. Några av de nämnda arterna lever dock kvar på öarna och på Antarktis även idag. Det gäller inte minst pingvinerna, som dock är lite mindre än några av sina forntida fränder.

Källor:
1. https://phys.org/news/2019-12-penguins-dinosaurs-died.html
2. https://palaeo-electronica.org/content/pdfs/1009.pdf
3. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/human-sized-penguin-once-waddled-through-new-zealand-180972904/
4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03115518.2019.1641619?journalCode=talc20
5. https://phys.org/news/2017-12-ancient-penguin-big-human-pittsburgh.html
6. http://phys.org/news/2012-12-ancient-antarctic-treasure-trove.html
7. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260537/FULLTEXT02
8. https://www.otago.ac.nz/geology/research/paleontology/otago065921.pdf
9. https://www.researchgate.net/publication/233343434_Palaeontology_of_the_Chatham_Islands_SW_Pacific-a_review

I fossila avtryck från pingvinfjädrar har forskarna sett att fjädrarnas uppbyggnad var mycket lik nutida pingviners. Även hos forntida pingviner var de anpassade till till dessa fåglars speciella levnadsmönster, att dyka och ta sig fram under vattnet.

    

Nutida pingviner är klassificerade i ett 20-tal olika arter. De skiljer sig ganska mycket åt i storlek och vikt, men är  relativt lika i utseendet.  På bilderna kungspingvin, kejsarpingvin, klipphopparpingvin och humboldtpingvin. (Samtliga foton, pixabay.)

Läs mer om pingviner

Fossila jättepingviner

Ny jättepingu

Nytt fynd av jättepingvin

Hur pingviner håller värmen